Ugovor o volontiranju – primjer

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

 


 

Obrazac evidencije volonterskih sati - primjer

Obrazac služi za evidentiranje angažmana volontera/ke po danima te omogućuje praćenje broja volonterskih sati i aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la u organizaciji.

 


 

Potvrda o volontiranju - primjer / Volonterska knjižica

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu. Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.
Volonterske knjižice moguće je dobiti u svakom regionalnom i lokalnom volonterskom centru, pa tako i u Volonterskom centru Sisak.

 


 

Opis volonterske pozicije – primjer

Volonterska pozicija treba biti što detaljnije opisana kako bi volonter i organizator volontiranja što jasnije bili svjesni svojih međusobnih obveza i prava te očekivanog rezultata volonterskih aktivnosti.

 


 

Obrazac roditeljskog pristanka

Zakon o volonterstvu štiti maloljetne volontere, odnosno volontere s navršenih 15 godina i starije maloljetne osobe. Maloljetne osobe mogu sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili zastupnika.

 


 

Izjava o nepostojanju okolnosti iz čl.6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

U slučaju volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da nije počinio kazneno djelo protiv života i tijela, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i djece.

 


 

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu - obrazac IIIa

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu i članka 10. Zakona o volonterstvu.

 


 

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje – hrvatski jezik engleski jezik

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu.

 

 

Share

ALDA EUROPE

alda-logo

Nacionalna zaklada

Agencija lokalne demokracije je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

veliki rgb

Newsletter registracija

Ime:
E-mail: